Tasub teada

Tava Hea raamatupidamistava – mida see tähendab?

  1. Raamatupidamisarvestust tuleb korraldada nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine
  2. Dokumenteerida tuleb kõik majandustehingud
  3. Kõik majandustehingud tuleb kirjendada raamatupidamisregistrites
  4. Raamatupidamisaruanded koostatakse registrites tehtud kokkuvõtete põhjal
  5. Raamatupidamisregistrite andmetel koostatud aruanded peavad õigesti kajastama raamatupidamiskohustuslase vara, omakapitali, kohustusi ja majandustegevuse tulemusi.

 

Viimase poole aasta jooksul on maksustamisel toimunud olulised muutused, mis annavad Maksu- ja Tolliameti käsutusse uued vahendid varimajandusega võitlemiseks.

 01.07.2014 rakendus töötamise register. Muudatuse kohaselt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajad Maksu- ja Tolliametis registreerima. Töötamine tuleb registreerida hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks. Erandina tuleb töötamise registrisse kanda töö tegemine äriühingus ja füüsilisest isikust ettevõtja juures vabatahtlikkuse alusel tasu saamata.

 Alates 2014.a. 1. septembrist kadus võimalus maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist ilma arvestuseta (sõidupäevikuta). Isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel on ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral kuni 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise aruanne INF14 esitatakse 1. veebruaril 2015 (varem tähtaeg 10.04)

  Alates 2014. aasta 1. novembrist tuleb käibemaksukohustuslasel hakata KMD lisal INF deklareerima kõiki arveid (või arvete summa tehingupartneri lõikes), mille summa on vähemalt 1000 eurot ilma käibemaksuta. Deklareerida tuleb tehingud kõikide tehingupartneritega, kellega tehingute maksumus kokku ühes kalendrikuus ületab 1000 eurot.

  Alates 2014. aasta 1. detsembrist rakendus 50% sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang ettevõtluses kasutatavate sõiduautode ja sõiduautoga seotud kulutuste kohta. Sisendkäibemaks arvatakse maha vastavalt selle sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsusele, kuid mitte rohkem kui 50%, võttes arvesse maksustatava ja maksuvaba käibe osatähtsuse.

2015. aastast hakkab kehtima uuel vormil TSD deklaratsioon. Uue TSD vormiga seotud küsimuste jaoks on kasutusel e-posti aadress tsd2015@emta.ee. Suurimad muudatused seni kehtiva vormiga on lisadel 1 ja 2, kus maksusummasid hakkab maksumaksja asemel arvutama Maksu- ja Tolliamet. Muutusid maksumäärad.

 

kaabu